Privacy

Privacyreglement mei 2018
Privacyreglement van de Stichting Volksuniversiteit Zwolle met betrekking tot het beheer van persoonsgegevens. Het privacyreglement is conform de wet AVG,

Artikel 1: Begrippen
In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Volksuniversiteit Zwolle: de Stichting Volksuniversiteit Zwolle;
 2. Het bestuur: het bestuur van de Stichting Volksuniversiteit Zwolle;
 3. Het bestand: de verzameling van persoonsgegevens die betrekking heeft op de categorieën personen die genoemd zijn in artikel 3 van deze regeling;
 4. Persoonsdossier: het geheel van (schriftelijk) vastgelegde informatie met betrekking tot een persoon die deel uitmaakt van een van de categorieën genoemd in artikel 3 van deze regeling. De dossiers bestaan zowel uit een fysiek als een elektronisch gedeelte;
 5. De betrokkene: degene van wie persoonsgegevens in het bestand zijn opgenomen;
 6. Persoonsgegeven: gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;
 7. Derde: eenieder die niet behoort tot de organisatie van de verantwoordelijke, met uitzondering van de betrokkene.

Artikel 2: Doelstelling van het bestand
Het bestand beoogt al die gegevens die noodzakelijk zijn om cursisten in te schrijven voor een cursus aan de Volksuniversiteit Zwolle te verzamelen en beschikbaar te maken voor gebruik door de administratie van de Volksuniversiteit. Het bestand dient mede om cursisten te informeren over de cursusactiviteiten van de Volksuniversiteit Zwolle.

Artikel 3: Categorieën personen, opgenomen in het bestand
Het bestand bevat uitsluitend gegevens over medewerkers, cursisten, oud-cursisten, en personen/bedrijven die hebben aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in het cursusaanbod van de Volksuniversiteit Zwolle.

Artikel 4: Opgenomen gegevens en de wijze van verkrijgen

 1. Het bestand omvat voor de personen genoemd in artikel 3 de gegevens, zoals vermeld in bijlage I, die bij deze regeling is gevoegd.
 2. De persoonsgegevens worden verkregen door verstrekking door de betrokkene (of na machtiging door betrokkene) bij inschrijving voor een cursus, lezing, de nieuwsbrief of andere activiteit.
 3. De in het eerste lid bedoelde bijlage vormt een onderdeel van deze regeling.

Artikel 5: Verantwoordelijkheid

 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer, de ontwikkeling en de toepassing van het bestand. E.e.a. overeenkomstig het in deze regeling bepaalde.
 2. Het bestuur ziet toe op de naleving van de uitvoeringsregels
 3. Het bestuur draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het bestand, tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Artikel 6: Functioneren van het bestand

 1. Het bestand wordt uitsluitend in opdracht van het bestuur van de Volksuniversiteit Zwolle en de door deze aangewezen medewerkers gebruikt. E.e.a. met inachtneming van de door de Volksuniversiteit Zwolle vastgestelde voorschriften.
 2. De in het bestand opgenomen gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de in artikel 2 van deze regeling omschreven doelstelling.

Artikel 7: Toegang tot het bestand

 1. Toegang tot het bestand hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden: het bestuur; de stafmedewerkers; de administratief medewerkers en conciërges; de systeembeheerder.
 2. Toegang tot het bestand kan uitsluitend worden verkregen door middel van de persoonlijk toegekende toegangscodes aan de in dit artikel bij 1. genoemde personen.
 3. Aan deze toegang codes zijn specifieke rechten gekoppeld inzake het verwerken, wijzigen,  verwijderen, raadplegen/inzien van de opgeslagen gegevens.
 4. Een docent krijgt functioneel toegang tot enkele persoonsgegevens van de deelnemers aan de door hem/haar gegeven lesactiviteit te weten:  naam, telefoonnummer en/of emailadres om hen te kunnen informeren over zaken betreffende de onderhavige lesactiviteit.

Artikel 8: Verstrekking van gegevens aan derden

 1. Uit het bestand worden geen gegevens aan derden verstrekt, tenzij:
  - zulks voortvloeit uit het doel van het bestand;
  - dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift;
  - dit geschiedt met toestemming van de betrokkene;
  - instanties met een publiekrechtelijke taak daarom verzoeken.
 2. De verstrekking van gegevens blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift geheimhouding geboden is.

Artikel 9: Bewaring en vernietiging van de gegevens.
Indien er gedurende zeven jaar geen contact tussen de betrokkene en de Volksuniversiteit Zwolle is geweest, worden de persoonsgegevens vernietigd, zulks ingevolge wettelijke bepalingen.

Artikel 10: Recht op inzicht op verwerking, inzage en afschrift.

 1. De betrokkene of zijn gemachtigde kan zich tot de Volksuniversiteit Zwolle wenden met het verzoek om inzage in de geregistreerde gegevens.
 2. De Volksuniversiteit Zwolle geeft binnen 4 weken na indiening van het verzoek inzage.
  De betrokkene of zijn gemachtigde krijgt inzage in het bestand voor zover het betreft de gegevens die op de betrokkene betrekking hebben. Desgewenst wordt hem een afschrift van de door hem gevraagde gegevens ter beschikking gesteld.
 3. Inzage wordt slechts verleend en afschriften worden slechts verstrekt na een aan het bestuur gericht verzoek.
 4. De Volksuniversiteit Zwolle eist dat de identiteit van de verzoeker en of een eventuele gemachtigde door medewerkers van de Volksuniversiteit onomstotelijk kan worden vastgesteld.
 5. Een afwijzende beslissing wordt met redenen omkleed.

Artikel 11: Correctierecht

 1. De betrokkene of zijn gemachtigde, wanneer deze een nadrukkelijk verzoek van de betrokkene kan tonen, heeft het recht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming te vragen van de gegevens die over de betrokkene zijn opgenomen in het bestand, indien hij/zij van oordeel is dat de opgenomen gegevens onjuist of onvolledig zijn of, gezien de doelstelling van het bestand niet ter zake doende, dan wel in strijd met deze regeling zijn opgenomen.
 2. Het verzoek tot correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur van de Volksuniversiteit Zwolle.
 3. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. De beslissing van het bestuur op het verzoek wordt verzoeker binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek medegedeeld.
 4. De Volksuniversiteit Zwolle draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
 5. Een afwijzende beslissing is met redenen omkleed.

Artikel 12: Beroep

 1. Indien de Volksuniversiteit Zwolle weigert aan een verzoek om inzicht, inzage, afschrift, afscherming of correctie te voldoen, kan de verzoeker op grond van de Algemene Verordening gegevensbescherming, zich tot de arrondissementsrechtbank te Zwolel wenden, met het schriftelijk verzoek de Volksuniversiteit Zwolle te bevelen alsnog aan dat verzoek te voldoen.
 2. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de afwijzende beslissing van de verantwoordelijke is ontvangen.
  Indien de verantwoordelijke niet binnen de in artikelen 10 en 11 gestelde termijnen heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen 6 weken na die termijnen.
 3. De verzoeker kan zich ook binnen de in het tweede lid gestelde termijn wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens ( https://autoriteitpersoonsgegevens.nl ) met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de verantwoordelijke. In dat geval kan het verzoekschrift als bedoeld in het eerste lid, nog worden ingediend nadat de verzoeker van de Autoriteit Persoonsgegevens bericht heeft ontvangen dat zij de behandeling van de zaak heeft gestaakt, doch uiterlijk tot twee maanden na dat tijdstip.

Artikel 13
Wanneer u meent dat uw privacy is geschonden door de Volksuniversiteit kunt u dit aanhangig maken conform de klachtenregeling: 

BIJLAGE 1

Het bestand omvat over de in artikel 3 bedoelde personen de volgende gegevens:

 • achternaam, voorletters
 • adres, postcode*
 • woonplaats*
 • tel.nrs overdag, avond, mobiel**
 • geslacht*
 • e-mail adres
 • geboortedatum * : inschrijving op activiteiten van <naam organisatie>  is in beginsel mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder. 
 • BSN – het burgerservicenummer wordt geregistreerd in geval de cursist ten behoeve van de cursussen NT2 gebruik maakt van de leenmogelijkheid bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs);
 • Nationaliteit – idem als bij BSN en in geval de subsidievoorwaarden van de gemeente dit vereist.

*Gegevens over woonplaats, postcode, leeftijd en geslacht worden door ons geanonimiseerd verwerkt ten behoeve van statistische gegevens omtrent: wie zijn onze cursisten en waar komen ze vandaan.

** telefoon en/of email-gegevens zijn nodig om cursisten tijdig te kunnen informeren in geval van ziekte van de docent en andere leswijzigingen.